Fundacja Wspierania
Nowych Technologii Teleko-
munikacyjnych PROTELKO

email: fundacja@protelko.pl